ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij zijn Alumni Group LTD, geïdentificeerd onder registratienummer 14769624 en gevestigd in Corner Chambers, 590a Kingsbury Road, Birmingham, Verenigd Koninkrijk, B24 9ND. Wij breiden onze armen uit om een selectie van softwareoplossingen op maat aan te bieden voor online platforms, webontwikkeling en -ontwerp, en software consulting services.

Het doel van dit bericht is om je op de hoogte te stellen van de wettelijke voorwaarden die van toepassing zijn op jouw interactie met Alumni Group LTD. Deze overeenkomst, gezamenlijk bekend als de "Wettelijke Voorwaarden", vestigt een bindend verband tussen jou, als individu of handelend namens een entiteit, en jouw gebruik van de verschillende diensten die wij aanbieden. We verzoeken u vriendelijk om, wanneer u deze services gebruikt, deze juridische voorwaarden grondig te lezen, te begrijpen en ermee in te stemmen. Als u het om welke reden dan ook niet eens bent met een van de bepalingen in deze voorwaarden, adviseren we u helaas om het gebruik van de services onmiddellijk te staken.

1. ONZE DIENSTEN

Alumni Group LTD staat als een baken op het gebied van website ontwikkeling, software consulting en de kunst van het creëren van online platforms. Terwijl je het aanbod en de informatie binnen onze diensten verkent, is het essentieel om te begrijpen dat het gebruik van deze diensten moet voldoen aan de lokale wettelijke voorschriften en dat de gegevens die toegankelijk worden gemaakt niet bedoeld zijn voor distributie of gebruik op een manier die in strijd is met de wet.

2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De beheerders van alle intellectuele eigendomsrechten binnen onze Services, inclusief de content, handelsmerken en logo's (gezamenlijk bekend als de "Content"), zijn wij, Alumni Group LTD. In overeenstemming met deze Juridische Voorwaarden, in het bijzonder het gedeelte met de titel "VERBODEN ACTIVITEITEN", wordt je een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie verleend voor toegang tot onze Services. Dit omvat de mogelijkheid om delen van de Inhoud te downloaden of af te drukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik of interne bedrijfsdoeleinden.

Het is van vitaal belang om op te merken dat, buiten de toestemmingen die in deze Juridische voorwaarden of andere secties die mogelijk volgen, geen enkel segment van de Services, Inhoud of Merken mag worden onderworpen aan activiteiten zoals kopiëren, herpubliceren, posten, distribueren, verkopen of anderszins exploiteren voor commerciële doeleinden. Dergelijke exploitatie zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons, leiden tot inbreuk op onze Intellectuele Eigendomsrechten. In het geval u de Services, Inhoud of Merken wilt gebruiken op manieren die buiten het bereik van deze voorwaarden vallen, verzoeken wij u vriendelijk uw verzoeken te richten aan [email protected]

In de wereld van digitale content is ons eigendom van Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder de Inhoud, Merken en Software, beschermd, en elke inbreuk op deze rechten zal resulteren in een substantiële schending van onze Juridische Voorwaarden, waardoor uw recht om onze Services te gebruiken onmiddellijk ongeldig wordt.

3. VERKLARINGEN VAN DE GEBRUIKER

Door gebruik te maken van onze Services, geeft u ons verklaringen en garanties. Hierin bevestigt u dat u de juridische capaciteit hebt om transacties aan te gaan onder deze Wettelijke voorwaarden, dat u niet minderjarig bent in het rechtsgebied waar u woont, dat u geen geautomatiseerde of niet-menselijke middelen zult gebruiken om toegang te krijgen tot de Services, dat u de Services niet zult gebruiken voor onwettige of ongeautoriseerde doeleinden en dat uw gebruik van de Services niet in strijd zal zijn met toepasselijke wet- en regelgeving.

4. VERBODEN ACTIVITEITEN

Uw gebruik van onze Services dient in overeenstemming te zijn met het beoogde gebruik ervan. Elk gebruik voor commerciële doeleinden dat niet uitdrukkelijk door ons is goedgekeurd, wordt afgeraden.

We verzoeken u vriendelijk zich te onthouden van deelname aan de volgende activiteiten:

Het systematisch ophalen van gegevens uit de Services met de bedoeling deze samen te stellen, databases te creëren of enige vorm van aggregatie.

Deelnemen aan activiteiten die onze reputatie of die van de Services kunnen bezoedelen of schaden.

Informatie verkregen via onze Services gebruiken om anderen lastig te vallen, te bedreigen of te schaden.

De Services gebruiken om lokale wetten of regelgeving te overtreden.

Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte "VERBODEN ACTIVITEITEN" hieronder.

5. DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE BIJDRAGEN

De optie voor gebruikers om inhoud in te dienen of te plaatsen is geen functie die is opgenomen in onze Services.

6. LICENTIE BIJDRAGEN

Inhoud die door gebruikers wordt geleverd, kan worden geopend, opgeslagen, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met onze praktijken voor gegevensbeheer. Door ons feedback of inhoud te sturen, erkent u en stemt u ermee in dat wij uw bijdragen mogen gebruiken en delen voor elk wettig doel, zonder compensatie.

Houd er rekening mee dat uw bijdragen uw eigendom blijven en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid of inhoud ervan. We claimen ook geen eigendom van uw bijdragen. U, als de bijdrager, bent verplicht om ons vrij te stellen van enige en alle verantwoordelijkheid met betrekking tot uw Bijdragen.

7. WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

Alumni Group LTD behoudt zich het recht voor om elk aspect van onze Services naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. Wij zijn echter niet verplicht om informatie bij te werken of om onze Services continu beschikbaar te houden. De services kunnen onderbrekingen, vertragingen of fouten ondervinden als gevolg van verschillende factoren, waaronder onderhoudsvereisten. We behouden ons het recht voor om onze Services te herzien, bij te werken, op te schorten, te beëindigen of te wijzigen wanneer dat nodig is, zonder voorafgaande kennisgeving. Het is belangrijk om te erkennen dat we niet aansprakelijk zijn voor verliezen of ongemakken als gevolg van een onvermogen om toegang te krijgen tot de Services of deze te gebruiken tijdens onderbrekingen of stopzettingen.

8. TOEPASSELIJK RECHT

Het toepasselijk recht voor deze Wettelijke voorwaarden is gedefinieerd volgens de wetten van het Verenigd Koninkrijk. Mochten er geschillen ontstaan in verband met deze Voorwaarden, dan stemt u hierbij in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van het Verenigd Koninkrijk.

9. CORRECTIES

Er kunnen typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen voorkomen in onze Services. Wij behouden ons het recht voor om dergelijke fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren. Dit kan zich ook uitstrekken tot het wijzigen of bijwerken van informatie in de Services zonder voorafgaande kennisgeving.

10. GEBRUIKERSGEGEVENS

We verbinden ons ertoe de gegevens die u naar onze Services verzendt te bewaren voor het beheer van de prestaties van de Service, samen met gegevens die verband houden met uw gebruik van de Services. U bent echter de enige beheerder van alle gegevens die worden verzonden of die verband houden met uw activiteiten op de Services. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor het verlies of de beschadiging van uw gegevens en dat u afziet van elk recht op verhaal tegen ons met betrekking tot dergelijk verlies of beschadiging van gegevens.

11. CONTACT OPNEMEN

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen of klachten hebt, of als u meer informatie wilt over de Services.

Hoogachtend,

Alumni Group LTD